Shila Khatami at Galerie Samy Abraham

„Les cibles jeunes“

8.11. – 20.12.2013

at Galerie Samy Abraham, Paris